Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 19 2015

blondix
My Wife’s Fight With Breast Cancer
one of the saddest and most beautiful photo essays I’ve ever seen

blondix
4435 4e1a
Wrocław
blondix
7443 ff52
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow
blondix
7443 ff52
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow
blondix
8175 4a2f 500
Ron Hicks
Reposted fromWolffGirl WolffGirl
blondix
8549 3844 500
“Mogę się też zastrzelić, zatruć, udusić, czekać na torach na pociąg i próbować zatrzymać go głową. Znam masę sposobów na umieranie, ale ani jednego na życie.”

Fabio Volo – "Czekam na ciebie całe życie"
foto by Masha Sardari
Reposted fromtez tez
blondix
Nie mogę jeszcze umrzeć, doktorze. Jeszcze nie teraz. Mam coś do zrobienia. Później będę miał całe życie na to, żeby umierać.
— Carlos Ruiz Zafón, "Gra Anioła", Akt pierwszy – "Miasto Przeklętych"
Reposted fromdial-m-for-madness dial-m-for-madness
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl